Notariusze tworzą samorząd notarialny.

Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną.

Organami izby notarialnej są:

a) walne zgromadzenie notariuszy izby,
b) rada izby notarialnej.

Do zadań walnego zgromadzenia notariuszy izby należy m.in.:

a) wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków rady izby notarialnej,
b) wybór członka Krajowej Rady Notarialnej,
c) wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego,
d) ustalanie składek na określone cele.

Do zakresu działania rady izby notarialnej należy m.in:

a) opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariusz i asesorów notarialnych,
b) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza,
c) organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych,
d) zarząd i rozporządzanie majątkiem izby.

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu.
Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii,
b) przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:
- taksy notarialnej,
- zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu,
c) współpraca z notariatami innych państw,
d) wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy
e) ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów       notarialnych,
f)  ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.