A) Odpowiedzialność notariuszy za szkody.

Notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności.

B) Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy.

Notariusz odpowiada dyscyplinarnie m.in. za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych, uchybienia powadze lub godności zawodu.

Karami dyscyplinarnymi są:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna,
  • pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii.

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są powołane sądy dyscyplinarne: w pierwszej instancji – sądy dyscyplinarne izb notarialnych; w drugie instancji – Wyższy Sąd Dyscyplinarny.