Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 237). Jeśli strona nie jest w stanie ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie od ponoszenia tego wynagrodzenia.