Notariusz Adam Kolasiński dokonuje następujących czynności:

a) sporządza akty notarialne (dokumentujące między innymi: umowy sprzedaży; umowy darowizny; umowy zamiany; umowy dożywocia; umowy przenoszące użytkowanie wieczyste; umowy ustanawiania odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności; umowy deweloperskie; umowy ustanowienia użytkowania, służebności oraz hipoteki; umowy majątkowe małżeńskie; umowy o podział majątku wspólnego małżonków; umowy zbycia spadku; zrzeczenie się dziedziczenia; oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; testamenty; umowy Spółek, protokołowanie uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, wspólnot mieszkaniowych; udzielanie pełnomocnictw; oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji),
b) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia – akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza zastępuje sądowe postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku; w czynności tej biorą udział zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi,
c) sporządza poświadczenia – notariusz poświadcza własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
d) doręcza oświadczenia,
e) spisuje protokoły – notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych,
f) sporządza protesty weksli i czeków,
g) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
h) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
i) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
j) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.