Notariusz Adam Kolasiński dokonuje następujących czynności:

a) sporządza akty notarialne (dokumentujące między innymi: umowy sprzedaży; umowy darowizny; umowy zamiany; umowy dożywocia; umowy przenoszące użytkowanie wieczyste; umowy ustanawiania odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności; umowy deweloperskie; umowy ustanowienia użytkowania, służebności oraz hipoteki; umowy majątkowe małżeńskie; umowy o podział majątku wspólnego małżonków; umowy zbycia spadku; zrzeczenie się dziedziczenia; oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; testamenty; umowy Spółek, protokołowanie uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, wspólnot mieszkaniowych; udzielanie pełnomocnictw; oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji),
b) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia – akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza zastępuje sądowe postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku; w czynności tej biorą udział zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi,
c) sporządza poświadczenia – notariusz poświadcza własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
d) doręcza oświadczenia,
e) spisuje protokoły – notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych,
f) sporządza protesty weksli i czeków,
g) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
h) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
i) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
j) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Umowa sprzedaży:

Pojęcie – Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sposób i termin zapłaty ceny oraz termin wydania rzeczy w posiadanie nabywcy uzależnione są wyłącznie od woli stron.

Od umowy sprzedaży nieruchomości notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych pobiera podatek w wysokości 2% od wartości nieruchomości (sprzedaż gospodarstwa rolnego, co do zasady zwolniona jest od podatku).

Opłata sądowa za wpis własności wynosi 200 zł. (za wpis nieruchomości rolnej do 5 ha notariusz pobiera opłatę w wysokości 150 zł).

Notariusz przesyła wypis aktu notarialnego Sądowi Rejonowemu (Wydziałowi Ksiąg Wieczystych), Urzędowi Skarbowemu, Urzędowi Miasta (Ewidencji gruntów
i budynków) lub Staroście Powiatowemu i Urzędowi Gminy.

Umowa darowizny

Pojęcie – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (wywołuje to jedynie skutek obligacyjny, zatem do powrotnego przeniesienia własności niezbędne jest, co do zasady sporządzenie aktu notarialnego).

Polecenie - darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.

Podatek od spadków i darowizn został opisany w zakładce cennik.

W przypadku darowizn lokali mieszkalnych na rzecz osób najbliższych (np. rodziców na rzecz dzieci) strony często życzą sobie ustanowienia dożywotniej służebności mieszkania. W takim przypadku, własność nieruchomości przechodzi na obdarowanego, a darczyńcy mają prawo mieszkać w lokalu do końca życia. Umowa nieodpłatnej służebności na rzecz osób najbliższych jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Umowa dożywocia

Pojęcie – jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości) nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Dożywocie zbliżone jest do służebności mieszkania, jednak w przypadku umowy dożywocia notariusz zasadniczo pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych
w wysokości 2% wartości nieruchomości (użytkowania wieczystego), nawet od osób najbliższych.

Zamiana

Pojęcie – przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

W przypadku zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu podstawę opodatkowania stanowi różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali; w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Stawka podatku wynosi 2%.
Notariusz pobiera taksę notarialną od najwyższej wartości zamienianego przedmiotu umowy.

Pożyczka

Pojęcie – przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzecz tego samego gatunku i tej samej jakości.

Od umowy pożyczki zawartej w formie aktu notarialnego notariusz, jako płatnik pobiera podatek w wysokości 2% od kwoty pożyczki (zasadniczo pożyczka do kwoty 5.000,00 złotych jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych).


Spłata pożyczki może być zabezpieczona poprzez akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji. Ułatwia to wierzycielowi dochodzenie swoich roszczeń, na wypadek gdyby dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie.

Umowa deweloperska

Umowę tę reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1377).

Pojęcie – jest to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Deweloper obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

W celu ochrony interesów nabywcy jego roszczenia są ujawniane w księdze wieczystej.
Wynagrodzenie notariusza oraz koszty sądowe obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.

Spółka


Notariusz sporządza umowy założycielskie spółek, protokołuje uchwały wspólników, formułuje teksty jednolite umów.