Notariusz powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości.

Notariuszem może być powołany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza,
 • ukończył wyższe studia prawnicze,
 • odbył aplikację notarialną,
 • złożył egzamin notarialny,
 • pracował w charakterze asesora notarialnego co najmniej 2 lata,
 • ukończył 26 lat.
Są wyjątki od tych wymagań np.  nie dotyczą one profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.

Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz:
 • zrezygnował,
 • został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków,
 • ukończył 70 lat,
 • utracił z mocy wyroku sądowego prawa publicznie lub prawo wykonywania zawodu notariusza.
Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza, który uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub właściwy organ Ministra Sprawiedliwości.