Wynagrodzenie notariusza

Notariusz wylicza opłatę po zapoznaniu się z czynnością jaka ma być dokonana (istnieje możliwość negocjacji taksy notarialnej).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 237) wynagrodzenie notariusza liczone jest od wartości przedmiotu umowy tj.

1) do 3.000 zł - 100 zł
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

W wielu przypadkach notariusz pobiera połowę stawki przewidzianej powyżej, m.in. przy umowach: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Za sporządzenie testamentu notariusz pobiera opłatę w wysokości 50 zł; testamentu zawierającego dodatkowo zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;  testament zawierający zapis windykacyjny  to koszt 200 zł; odwołanie testamentu - 30 zł.

Koszt oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Sporządzenie protokołu  i aktu poświadczenia dziedziczenia to koszt 150 zł.

Za sporządzenie pełnomocnictwa opłata notarialna wynosi w przypadku pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł.

W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej, notariusz pobiera taksę w wysokości 400 zł.

Taksa za sporządzenie protokołu:

 • zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 750 zł.
 • walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł.

Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% podatku VAT oraz koszty wypisów aktów notarialnych.

Szczegółowe opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 237), dostępne na naszej stronie w zakładce akty prawne.

Podatki pobierane przez notariusza, jako płatnika

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Podstawowa stawka podatku pobierana przez notariusza wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy w m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego; w przypadku umowy zamiany, umowy dożywocia.

Szczegółowe stawki zawiera ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 101 poz. 649 ze zm.), dostępna na naszej stronie w zakładce akty prawne.

Podatek od darowizn pobierany przez notariusza:

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
W innych przypadkach wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny i stopnia pokrewieństwa darczyńcy oraz obdarowanego (tj. od grupy podatkowej do jakiej należy obdarowany).

Grupy podatkowe:

Do I grupy podatkowej od której pobierany jest podatek zalicza się teściów, zięcia i synową;
do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
do grupy III - innych nabywców.

Kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych przedstawiają się następująco:
1) 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10 278 12%
10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Przykłady:
1. Darowizna nieruchomości na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę (bez względu na jej wartość) – brak podatku, ponieważ należą oni do grupy osób zwolnionych z podatku na podstawie art. 4a powyższej ustawy.

2. Darowizna nieruchomości o wartości 100 000 zł na rzecz osoby zaliczanej do I grupy (teściowie, zięć, synowa) – sposób wyliczenia podatku:
100 000 zł – 9 637 zł (kwota wolna od podatku) = 90 363 zł.
90 363 zł – 20 556 zł (zgodnie z powyższą tabelą)  = 69 807 zł.
69 807 zł x 7 % = 4 886,49 zł.
4 886,49 zł + 822,20 zł = 5 708,69 zł (należny podatek).

3. Darowizna nieruchomości o wartości 100 000 zł na rzecz osoby zaliczanej do II grupy (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych) – sposób wyliczenia podatku:
100 000 zł – 7 276 zł (kwota wolna od podatku) = 92 724 zł.
92 724 zł – 20 556 zł (zgodnie z powyższą tabelą)  = 72 168 zł.
72 168 zł x 12 % = 8 660,16 zł.
8 660,16 zł + 1 644,50 zł = 10 304,66 zł (należny podatek).

4. Darowizna nieruchomości o wartości 20 000 zł na rzecz osoby zaliczanej do III grupy (inni nabywcy):
20 000 zł – 4 902 zł (kwota wolna od podatku) = 15 098 zł.
15 098 zł – 10 278 zł (zgodnie z powyższą tabelą)  = 4 820 zł.
4 820 zł x 16 % = 771,20 zł.
771,20 zł + 1 233,40 zł = 2 004,60 zł (należny podatek).

Szczegółowe stawki zawiera ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 93 poz. 768 ze zm.), dostępna na naszej stronie w zakładce akty prawne.

Opłaty sądowe pobierane przez notariusza:

 • założenie księgi wieczystej – 60 zł,
 • wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł,
 • wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 zł,
 • wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
 • wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł,
 • zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł,
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości – 60 zł,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 zł,
 • sprostowanie działu I-O – 60 zł,
 • jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę – 60 zł,
 • dokonanie innych wpisów – 60 zł,
 • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Szczegółowe stawki zawiera ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 90 poz. 594 ze zm.), dostępna na naszej stronie w zakładce akty prawne.