Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. 

Zachowanie formy aktu notarialnego jest wymagane między innymi do:
  • zbycia nieruchomości,
  • przeniesienia użytkowania wieczystego,
  • oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego,
  • pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego,
  • oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości,
  • umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość,
  • zrzeczenia się dziedziczenia,
  • zbycia spadku.