W dniu 5 sierpnia 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1361 ze zm.).

Zasadniczym celem przedmiotowej nowelizacji jest zapewnienie powszechnegoi bezpłatnego, a zatem szybkiego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, za pośrednictwem internetu oraz wprowadzenie nowego dokumentu, którym będzie wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Obecnie, jeśli księga wieczysta jest prowadzona w postaci papierowej może być ona przeglądana wyłącznie w sądzie, który ją prowadzi. Istnieje również możliwość przeglądania ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez internet. Jednak, aby uzyskać odpis księgi wieczystej, konieczne jest złożenie wnioskuo jego wydanie w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. W chwili obecnej tylko odpisy wydawane przez Centralną Informację mają moc dokumentów urzędowych.

Dzięki nowelizacji możliwe będzie składanie za pośrednictwem internetu wnioskówo wydanie odpisów z księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej, albo zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej i samodzielnego wydrukowania takiego dokumentu. Powyższe wydruki traktowane będą na równi z odpisem z sądu, lecz ich uzyskanie ma być w założeniu tańsze.

Nowe regulacje zakładają także możliwość wyszukania księgi wieczystej w CBDKW przez wskazane w ustawie podmioty publiczne (m.in. notariuszy), które będą mogły użyć do tego internetu. Będzie istniała możliwość wykorzystania do wyszukania ksiąg wieczystych np. danych osobowych właściciela.

Nowelizacja powinna ułatwić pracę notariuszom, którzy będą mogli zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej bez konieczności zapoznawania się z dokumentami papierowymi znajdującymi się w Sądzie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy nieruchomość położona jest w innej miejscowości niż siedziba Kancelarii notarialnej, w której czynność ma być dokonana. W takiej sytuacji, gdy Sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej takiej nieruchomości znajduje się w innej miejscowości niż siedziba Kancelarii notarialnej, notariusz ma  utrudnioną możliwość sprawdzenia księgi wieczystej.  Po nowelizacji osoba chcąca skorzystać z usług notariusza powinna mieć większą możliwość wyboru Kancelarii notarialnej. Przykładowo jeśli nieruchomość położona jest w miejscowości dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, to klient w praktyce ograniczony jest do wyboru notariusza spośród notariuszy toruńskich. Notariusz z innej miejscowości musiałby udać się do Torunia w celu zapoznania się z aktami księgi wieczystej.

Źródło: www.finanse.wp.pl