Zgodnie z chwałą Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 22 maja 2013 r., sygnatura akt: III CZP 17/13 „pełnomocnikiem procesowym w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania przewidziane w art. 87 KPC, także wtedy, gdy wniosek o wpis został zamieszczony przez notariusza w akcie notarialnym na podstawie art. 92 § 4 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.).” Na podstawie powyższego przepisu do kręgu tych osób należą: adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego  w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Stan faktyczny, który analizował Sąd Najwyższy dotyczył sytuacji, w której do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego wniosek o wpis w dziale II księgi wieczystej złożył pełnomocnik kupującego. Sąd wezwał reprezentanta interesów mocodawcy do wykazania, że należy on do kręgu osób, które uprawnione są zgodnie z art. 87 kodeksu postępowania cywilnego do występowania jako pełnomocnicy procesowi. Pełnomocnik odpisał sądowi, iż działa na podstawie pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego, w którym notariusz zawarł upoważnienie go do składania wniosków wieczysto-księgowych i to powinno wystarczyć. Sąd uznał, iż nie i zwrócił wniosek. Zarządzenie sądu zostało zaskarżone przez wnioskodawcę. W zaskarżeniu wskazywał na absurd sytuacji, w której pełnomocnik może na podstawie umocowania skutecznie nabyć nieruchomość w imieniu i na rzecz mocodawcy, ale już nie jest uprawniony do złożenia wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej. Sprawa trafiła do sądu okręgowego. Ten nabrał wątpliwości, czy pełnomocnik reprezentujący stronę czynności prawnej zawartej w formie aktu notarialnego, którego treść zawiera przeniesienie prawa ujawnionego w księdze wieczystej, może skutecznie złożyć wniosek o wpis prawa własności w dziale II księgi wieczystej, jeśli nie spełnia wymogów określonych w art. 87 kpc.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że nie. Uchwalił, iż pełnomocnikiem w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania przewidziane w przepisach postępowania cywilnego.

Orzecznictwo:
Uchwała Sądu Najwyższego z 22 maja 2013 r., sygn. akt. III CZP 17/13.

Źródło. www.gazetaprawna.pl