Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, w którym to między innymi wprowadzono obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną przez notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych, jako organów egzekucyjnych.

Oznacza to, iż powyższe podmioty będą składały elektroniczne wnioski o założenie księgi wieczystej oraz o wpis do księgi wieczystej. Dzięki niniejszej zmianie elektroniczne postępowanie  wieczystoksięgowe (e.p.w.) ułatwi dostęp do sądu wieczystoksięgowego, przyspieszy załatwiane w nim sprawy, jak również zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, np. utrudniając sprzedaż tej samej nieruchomości. Niewątpliwie przyczyni się zatem to do skrócenia postępowania wieczystoksięgowego.

W powyższym projekcie przyjęto także, że do wniosków składanych m. in. przez notariusza o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawą wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną. Wówczas będą one dołączane do powyższych wniosków.

Składający wniosek zobowiązany będzie do posiadania konta użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Takie konto będzie mógł posiadać: notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego. Wnioski składane przez niniejsze podmioty będą autoryzowane za pomocą bezpiecznego podpisu – weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Przewidywane jest również wprowadzenie interaktywnych formularzy wspierających sformułowanie i złożenie wniosków.

Źródło: www.premier.gov.pl