Zapis windykacyjny został wprowadzony do polskiego prawa cywilnego dnia 23 października 2011 roku.

Jego istota sprowadza się do zawarcia w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego postanowienia, iż określona przez spadkodawcę osoba nabędzie przedmiot zapisu windykacyjnego z chwilą otwarcia spadku (spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy).

Najczęściej w praktyce notarialnej przedmiotem zapisu windykacyjnego jest określona nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Warto zaznaczyć, że początkowo kontrowersje wzbudzała kwestia dopuszczalności ustanowienia przedmiotem zapisu windykacyjnego przedmiotu stanowiącego składnik majątku wspólnego małżonków. Nie wchodząc w rozważania teoretyczne należy stwierdzić, że więcej racji przemawia za dopuszczalnością takich zapisów windykacyjnych, co również potwierdza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 roku, III CZP 46/12.

Z doświadczenia naszej Kancelarii Notarialnej wynika, że instytucja zapisu windykacyjnego nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Być może przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że jest to instytucja stosunkowo nowa i wymaga trochę więcej czasu na szersze zainteresowanie osób sporządzających testamenty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.), wynagrodzenie notariusza za sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny wynosi 200 złotych. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instytucji zapisu windykacyjnego prosimy o kontakt z naszą Kancelarią. Informacje udzielane są bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy!